Heeft u vragen? Bel ons op het nr. 03 766 39 49

    Privacy clausule

    Alle gegevens die door de gebruikers van deze site ingegeven worden, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden, of om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van ons kantoor, of om de gebruiker te informeren over aanbiedingen van derden waarvan wordt aangenomen dat deze gebruiker kunnen interesseren. Te dien einde mogen wij deze persoonsgegevens ook aan derden overmaken, tenzij de gebruiker bij zijn contactname heeft gemeld dit niet toe te staan.

    Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

    De gebruiker die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen.

    Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.